Xedea eta iraupena

Errentatzaileak formalizatutako kontratuaren xedea hautatutako autokarabana alokairu-erregimenean entregatzea da, kontratuan ezarritako epean. Autokarabana entregatzearekin hasiko da iraupena eta itzultzeko ezarritako unean amaituko da.

Autokarabana erabiltzearen ondoriozko kostu guztiak, hala nola erregaia, aparkaleku- eta bidesari-tasak, isunak eta zehapenak, errentariaren erantzukizuna izango dira.

Erreserba

Ibilgailuaren erreserbak alokairu osoaren %30-a seinale gisa ordaintzea barne hartzen du (€). Bezeroak eskatutako erreserba ezeztatzen badu, honako zigor hauek aplikatuko zaizkio aurrerakinari:

 • Alokairua hasi baino 30 egun lehenago jakinarazten bada baliogabetzea, %30.
 • Alokairua hasi baino 30-16 egun lehenago jakinaraziz gero, %50.
 • Alokairua hasi baino 16 egun baino gutxiagorekin komunikatzen bada, %80.

Bezeroa zerbitzua hasteko hitzartutako tokian eta orduan aurkezten ez bada, bezeroak kontratua eta erreserba alde bakarretik hutsaldu dituela ulertuko da, eta kontratatutako alokairuaren balioaren %100-eko zigorra ezarriko zaio. Ez aurkezteak ahalmena emango dio errentatzaileari erreserbatutako ibilgailua eskura dezan, eta errentariak ez du kalte-ordainik edo konpentsaziorik jasotzeko eskubiderik izango.

Prezioa eta fidantza

Kontratatutako alokairuaren zenbateko osoa gutxienez irten baino 10 egun lehenago ordaindu beharko da. Horren barruan sartzen dira BEZa eta arrisku orotako asegurua, frankiziarekin.

Ibilgailua entregatzeko unean, errentariak bere kreditu-txartelean fidantza gisa 540€ kargatzeko eta blokeatzeko baimena eman beharko du, ibilgailua behar bezala erabiltzen dela eta behar bezala itzultzen dela bermatzeko. Ibilgailuari egin beharreko konponketen zenbatekoak frankiziaren zenbatekoa gainditzen badu, aseguruari partea emango zaio eta fidantza galduko da. Bestela, fidantzaren konponketen zenbatekoa deskontatuko da.

Gidariak

Kontratuan identifikatutako gidariek bakarrik gidatu ahal izango dute autokarabana. 25 urtetik gorakoak izan beharko dira, eta B motako gidabaimena izan beharko dute, 2 urte baino gehiagoko antzinatasunarekin. Autokarabanan bidaiatzen duten 25 urtetik beherako pertsonek ezin izango dute ibilgailua gidatu, eta errentaria da puntu hau betetzearen arduraduna.

Autokarabana entregatzeko, gidariek indarrean eta abian dituzten gidabaimenen jatorrizko dokumentua aurkeztu behar da.

Autokarabana entregatzea

Ibilgailua Urretxun entregatu eta itzuliko da, erreserban ezarritako orduan.

Entregatzeko unean, autokarabanaren erabileraren alderdi garrantzitsuenen berri emango zaie errentariari eta gidariei. Gainera, bi aldeek entrega-akta bat sinatuko dute, ibilgailuaren egoera eta ekipazioa azaltzeko.

Autokarabana garbi entregatzen da, erregai- eta ur-deposituak beteta, eta hondakin-uren eta komunen deposituak hutsik eta garbi; itzulketa baldintza berberetan egiten da, ekipamendu osoarekin eta garbi.

Debekuak

Guztiz debekatuta dago autokarabanaren barruan erretzea.

Ez dago baimenduta baimendutako gidariak ez diren beste pertsona batzuek autokarabana gidatzea.

Debekatuta dago ibilgailuaren dokumentazioan zehaztutakoak baino bidaiari gehiago eramatea, ez eta dokumentazioan ezarritako gehieneko karga gainditzea ere.

Ezin da biralokatu edo pertsonarik garraiatu helburu komertzialekin, ez eta kontratuan sartuta ez dagoen beste edozein erabilera ere.

Ezin da garraiatu inolako salgairik, drogarik, produktu toxikorik edo sukoirik, eta ezin da erabili legez kanpoko edozein helburutarako. Ez erabilera hirugarrenei lagatzea dohainik edo irabazteko asmoz, ez eta kontratu hau transferitu, autokarabana osoa edo ekipamenduaren edo osagarrien zati bat saldu, hipotekatu edo laga.

Ezin da bide-saretik kanpo edo egokia ez den beste edozein lursailetan ibili, eta ezin da ibilgailuarekin parte hartu kirol-probetan, erresistentzia-probetan, lasterketetan edo ibilgailuari kalte egin diezaioketen beste proba batzuetan.

Debekatuta dago ibilgailua beste ibilgailu edo atoi batzuk bultzatzeko edo atoian eramateko erabiltzea.

Debekatuta dago kontakilometroak edo beste edozein tresna zigilatzea edo manipulatzea, eta errentatzaileari berehala jakinarazi beharko dio matxuraren bat gertatzen bada. Ibilgailuaren ezaugarri teknikorik, giltzarik, sarrailarik, ekipamendurik, erremintarik eta/edo osagarririk aldatzea, eta ibilgailuaren kanpoko eta/edo barruko itxura aldatzea debekatuta dago.

Ez dago baimenduta Europatik kanpo zirkulatzea, errentatzailearen berariazko baimenik gabe, ezta gerran edo gerra-gatazkan dagoen edozein herrialdetara bidaiatzea ere.

Ur garbien biltegiko ura “ez edangarria” izan daitekeenez, debekatuta dago zuzenean txorrotetatik edatea.

Ibilgailua gaizki erabiltzeagatik sortutako edozein kostu edo matxura errentariari kargatuko zaio, eta hark ordaindu beharko du.

 

Segurtasuna

Pertsonak autokarabanan kontrolatzeko eta kokatzeko, segurtasun-irizpide zorrotzak bete beharko dira uneoro. Bidaian, bidaiari guztiek eserita egon beharko dute beti, segurtasun-uhalak behar bezala lotuta dituztela.

Errentariak uneoro ziurtatuko du gas-labeak, erabileratik kanpo daudenean, itxita egongo direla, baita gas-giltza orokorrak ere.

Ibilgailua leku seguruetan aparkatu beharko da beti, eta, ahal dela, izen ona duten kanpinetan edo zaindutako eremuetan igaroko du gaua, istripuak, lapurretak, ebasketak eta bestelako gorabeherak saihesteko beharrezko segurtasun-neurriak hartuta.

Istripu-kasuetarako prozedura

Hirugarrenek eragindako istripu, lapurreta, sute edo kalteen kasuan, errentariak berehala jakinarazi beharko die poliziari eta errentatzaileari, alokairu-zentroko telefono-zenbakira deituta, beranduenik ere istripua gertatu eta hurrengo lanegunean.

“Istripuen Adierazpen Amistosa” bete beharko da, aurrez epaitu gabe edo istripuaren erantzukizuna aitortu gabe, eta kontrako alderdiaren eta lekukoen datu guztiak jasoko dira. Aitorpen horren kopia bat, istripuaren xehetasunekin batera, adierazitako epean bidaliko zaio errentatzaileari. Adierazpenaren originala behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu beharko da ibilgailua itzultzeko unean.

Ibilgailua lapurtu edo ebasten bada, berehala salatuko zaio eskudun agintaritzari, eta salaketaren kopia bat bidaliko zaio errentatzaileari, ibilgailuaren giltzekin batera, gehienez ere 24 orduko epean.

Ibilgailuan kalterik gertatzen bada kontrakorik gabe, larritasuna edozein izanik ere, erabiltzaileak errentatzailearentzat idatzizko txosten bat idatzi beharko du, kalteen lekuaren eta inguruabarren eskemarekin batera. Errentariak ordainduko ditu konponketen gastuak, aseguru-konpainiak uko egiten badio horiek ordaintzeari txostenik ez dagoelako.

Beharrezkoa izanez gero, errentaria Aseguratzailearekin kontratatutako Errepideko Laguntza Konpainiarekin harremanetan jarri beharko da.

Errentariak aurreko neurriren bat ez betetzeagatik errentatzaileari kalteren bat eragiten bazaio, errentariak errentatzaileari erreklamatu ahal izango dizkio, ibilgailua ibili ezin den bitartean lortu gabeko irabaziak barne.

Konponketak

Ibilgailuaren higadura mekaniko normala errentatzaileak hartzen du bere gain. Ibilbidearen iraupenak hala eskatzen duenean, txasis-motorraren markako zerbitzu ofizial batean egin beharreko mantentze-lanak egingo dira.

Ibilgailuaren funtzionamenduan anomalia adierazten duen lekukoren bat argitzen denean, ibilgailua gelditu egin beharko da, errentatzailearekin edo hark hitzartutako laguntza-konpainiarekin harremanetan jarri beharko da, eta harekin bakarrik, eta txasis-motorraren markako zerbitzu ofizial batera jo beharko da.

“Higadura-kalteetatik” kanpo geratzen dira pneumatikoei eragiten dieten kalteak, eztandaren, ziztadaren edo “llantazoaren” ondoriozko konponketak eta ibilgailuaren hagunetan egindako kalteak.

Bidaiari-gelako elementuetan edozein matxura izanez gero, erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio errentatzaileari, eta hark konpontzeko jarraibideak emango dizkio.

Errentariaren errurik gabe autokarabana ibilgetuta geratzen bada, errentatzaileak ezin izango du kontratua suntsiarazi, baldin eta arrazoizko epe batean plaza-kopuruaren baliokidea den ordezko ibilgailu bat edo handiagoa ematen badu.

Errentariaren erruz autokarabana mugi ezinda geratzen bada, errentariak ezin izango du kontratua suntsiarazi.

Arrisku orotako asegurua

Kontratu honen xede den ibilgailua aseguratuta dago, legearen arabera, arrisku orotan frankiziarekin. Errentamendu-kontratua indarrean dagoen bitartean ezbeharren bat gertatuz gero, errentariak bere gain hartuko du konponketaren kostua, eratutako fidantzaren zenbatekoraino, eta hemendik aurrera fidantza horrekin konpentsatu ahal izango da, hala badagokio. Errentariaren kontura izango dira polizan sartuta ez dauden egitate edo inguruabarren ondoriozko erantzukizun zibilak, administratiboak, penalak edo bestelakoak:

 

 • Errentariak zirkulazio-arauak errespetatzen ez baditu.
 • Kalteak ausarkeriaz gidatzeagatik edo drogen edo alkoholaren eraginpean gidatzeagatik gertatu badira.
 • Errentariak edo baimendutako gidariak istripua izanez gero ihes egiten badu.
 • Errentariak debekuren bat betetzen ez badu, salbu eta ez-betetzeak ez badu eraginik kaltearen arrazoien, irismenaren eta erantzuleen egiaztapenean.
 • Kalteak kontratuan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik gertatzen badira.
 • Kalteak ibilgailuaren neurriak (altuera, zabalera eta luzera) kontuan ez hartzeagatik eragin badira.

 

Erabiltzaileak ezarritako edozein zehapen edo isunen aurrean erantzungo du, indarrean dauden xedapenak urratzeagatik, eta erantzukizun bera izango du ibilgailua atxikia edo enbargatua bada. Gainera, errentatzailearen gastuak eta lortu gabeko irabaziak ordaindu beharko ditu ibilgailua erabilgarri ez dagoen bitartean, eta egun bakoitzeko zenbatekoa aplikatuko da atxikitzen edo enbargatzen den egun bakoitzeko, indarrean dagoen ereduaren eta tarifen arabera.

Autokarabana itzultzea

Autokarabana kontratuan ezarritako orduan itzuliko da. Entrega adostutakoa baino beranduago egiten bada, 30 €-ko zehapena aplikatuko da atzerapen-ordu bakoitzeko.

Hala ere, atzeratutako egun bakoitzeko, lanaldi baterako finkatutako zenbatekoaren hirukoitza izango da gehieneko prezio aplikagarria. Era berean, errentariak bere gain hartuko ditu atzerapen horrek bigarren errentari bat kaltetzeak eta errentatzailearen aurrean dituen eskubideak baliatzeak eragindako gastuak, errentariari egotz dakiokeen ibilgailuaren entrega-atzerapen baten ondorioz.

Ibilgailua zehaztutako entrega-data baino lehen itzultzeak ez du eskubiderik emango hitzartutako prezioan inolako deskonturik izateko.

Autokarabana garbi eta entregatu zen baldintza berberetan itzuliko da. Ibilgailua itzultzean, kontratuaren bi aldeek autokarabanaren azken berrikuspena egingo dute, eta itzulketa-akta beteko dute.

Errentatzaileak eskubidea izango du kontratuaren indarraldian edozein unetan ibilgailua itzultzea lortzeko, baldin eta ibilgailua erabiltzeak kontratuan xedatutakoa urratzen badu.

Bezeroak ibilgailuaren errentamendua ezarritako egunetan luzatu nahi badu, kontratua amaitu baino 3 egun lehenago jakinarazi beharko dio errentatzaileari. Luzapenaren balizko berrespena errentatzaileak une horretan dituen aukeren mende egongo da, eta, beraz, errentatzaileak ez du aurretiko konpromisorik hartuko. Baimendu gabeko entrega-atzerapenak, ez eta ezinbesteko arrazoien ondoriozkoak ere, kontratuan aplikatutako kopuruaren hirukoitzeko eguneko tarifarekin zigortuko dira.

Zigorrak

Ibilgailua gasolio-depositua erabat beteta duela entregatzen da, eta modu berean itzuli behar da. Bestela, gordailua betetzearen zenbatekoa gehi 25 €-ko betetze-gastuak kobratuko dira.

7 egunetik beherako alokairuen muga eguneko 300 km-koa da. Gehiegizko kilometrajea 0,25€/km + BEZ fakturatuko da. 7 egunetik aurrera, mugarik gabeko kilometroak.

Autokarabana entregatutako garbiketa-baldintza berberetan itzultzen ez bada, honako zenbateko hauek ordaindu beharko dira: autokarabana eta haren ekipamendua barrutik ez garbitzeagatik: 150€, hondakin-uren eta komunen deposituak ez husteagatik: 50 €, horietako bakoitzeko.

Autokarabanan erre bada, 100 € ordaindu beharko dira.

Errentariak badaki autokarabana erabiltzean jarduera edo zabarkeria jakin batzuek kostu eta kalte handiak eragin diezazkioketela errentatzaileari, eta, ondorioz, honako zigor hauek bere gain hartzen ditu:

 

 • A.- Gasolio-deposituan ura, gasolina edo beste edozein likido jartzeagatik ibilgailua gelditzea badakar: 1.000 €
 • B.- Ur-biltegian gasolioa, gasolina, olioa edo ura ez den beste edozein likido jartzeagatik, ura bereziki garbitzera behartzen badu: 1.000 €
 • C.- Adblue gasolio-deposituan jartzeagatik: 1.000 € motorra erauzten ez bada, eta 6.500€ erauzten bada.
 • D.- Ibilgailuaren giltzak galtzeagatik: 220 €; eta dokumentazioa galtzeagatik: 200 €.
Fidantza itzultzea

Fidantza ibilgailua aztertu ondoren itzuliko da, eta, erabilera txarraren edo kontratuan aipatutako zigorren ondoriozko kalteen kasuan, bezeroak ordaindu beharreko zenbatekoa zehaztuko du ohar xehatu bidez, eta errentariak gordailututako fidantzaren zenbateko hori konpentsatzeko baimena emango du. Fidantzari dagokion kreditu-txartelaren kargua, dagozkion zenbatekoak deskontatu ondoren, autokarabana itzuli eta gehienez ere 10 laneguneko epean desblokeatuko da. Kalteak berehala baloratu ezin badira, errentatzaileak 30 egun izango ditu soberako fidantzaren zenbatekoa itzultzeko, sortutako kalteak konpontzeko kostua kendu ondoren.

Errentariak ordaindu beharreko kostuen, gastuen eta zigorren zenbatekoa fidantzaren zenbatekoa baino handiagoa bada, errentatzaileak fidantzari jakinaraziko dio, kontzeptu guztien likidazioaren xehetasunekin. Kasu horretan, erabiltzaileak hilabeteko epea izango du likidazioa ordaintzeko. Hilabetea igaro ondoren likidazioaren ordainketa osoa egin ez bada, errentariak errentatzaileari ordaindu beharreko zigor bat aplikatuko zaio, ordaindu gabe dagoen zenbatekoaren %0,1 egunero.

Errentariak honako hauek ordaindu beharko ditu berariaz:

 

 • Kontratu honetan aurreikusitako eta errentatzaileari dagozkion kostu, gastu, kalte eta zigor guztiak.
 • Errentatzaileak egindako gastuak (abokatuen eta prokuradoreen ordainsariak barne), errentariak kontratu honen arabera zor dituen zenbatekoak erreklamatzean.

 

Ibilgailuak arrisku orotako aseguru bat du, 540 €-ko frankiziarekin, eta ez ditu barne hartzen erabiltzaileen gauza pertsonalak. Istripu edo lapurretaren kasuan, errentaria arduratuko da ezbehar bakoitzeko 540 eurora arteko zenbatekoaz.

Errentatzailearen erantzukizuna

Errentariak ez du kalte-ordainik eskatuko, baldin eta, ezinbesteko arrazoiren batengatik edo ustekabeko arrazoiren batengatik, ibilgailua ezin bada hitzartutako egunean entregatu. Autokarabana entregatzeko aurreikusitako egunerako konpondu ezin den matxura edo ezbeharra da kausa nagusia.

Errentariak, autokarabanaren alokairuak irauten duen bitartean, bere ibilgailu pribatuarentzako aparkalekua izan dezake. Zerbitzu hori doakoa da, eta errentatzailea ez da inola ere erantzule izango ibilgailua lapurtu edo galtzen bada.

Datuen babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) (EB) betetzeko (2016/679, 2016ko apirilaren 27koa), eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, errentariak jakin du hark kontratu-harreman honen esparruan emandako datuak errentatzailearen jabetzako fitxategietan sartu ahal izango direla, datuak mantentzeko, kudeatzeko eta erabiltzeko. Errentariarekiko kontratu-harremanak, bai eta harentzat interesgarria den informazioa bidaltzea ere, posta elektronikoz, postaz edo beste edozein postaz. Errentariak baimena ematen du bere datuak lagatzeko, errentatzailearekiko harremanak kudeatu eta administratzeko, hargatik eragotzi gabe datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzea.

Osotasuna eta jurisdikzioa

Baldintza orokor hauek bi aldeek sinatutako baldintza partikularren parte dira, eta ezin dira bereizi.

Autokarabanaren alokairu-kontratutik eratorritako edo harekin lotutako auzien kasuan, jurisdikzioa Bergarako Auzitegiena izatea erabaki da.

Animaliak

Debekatuta dago animaliekin bidaiatzea.